ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม ตามหนังสือกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่ มค 0330/281 ลงวันที่ มีนาคม 2534 เป็นประเภทสหศึกษา โดยนายพิศิษฐ์ วรรณศรี อาจารย์ ระดับ โรงเรียนวาปีปทุม เป็นผู้ประสานงานสาขา มีนักเรียนรุ่นแรก ที่สมัครเรียนจำนวน 118 คน และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนงัวบาวิทยาคม” โดยให้นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม ทำหน้าที่เป็นรักษาการผู้บริหารไปพลางก่อน ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายพิศิษฐ์ วรรณศรี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ กันยายน 2538 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ห้องเรียน  โรงเรียนงัวบาวิทยาคม มีเนื้อที่ 35 ไร่ งาน ตารางวา โดยได้รับการสนับสนุนที่ดินจากสภา ตำบลงัวบา และผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคที่ดินให้ดังนี้
1. นายสิน ปะพาวะนัง บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามบริจาคที่ดิน จำนวน งาน 87 ตารางวา
2. นางสม แสงโทโพธิ์ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามบริจาคที่ดิน จำนวน งาน 40 ตารางวา
3. นายสัน ชิณศรี บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามบริจาคที่ดิน จำนวน งาน 87 ตารางวา
4. นายสุด ชาววาปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามบริจาคที่ดิน จำนวน 14 ไร่ งาน 26 ตารางวา
5. ที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกย่านาง ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 17 ไร่ งาน 54 ตารางวา
ปีงบประมาณ 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย คสล. ทรงจั่ว แบบ 6/27 ราคา180,000 บาท ส้วมนักเรียนหญิง คสล. ทรงจั่ว แบบ 6/27 ราคา 180,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ใต้ถุนสูงทรงจั่ว จำนวน ห้องเรียน ราคา 4,000,000 บาท อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข ใต้ถุนเตี้ยทรงจั่ว จำนวน 5 ห้องเรียน ราคา 3,961,250 บาท อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ค ราคา 2,376,750 บาท สนามบาสเกตบอล ราคา 70,000 บาท ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน ถัง ราคา 202,000 บาท บ้านพักครู แบบ 205/26 จำนวน ห้องนอน หลังที่ ราคา 443,000 บาท บ้านพักครู แบบ 205/26 จำนวน ห้องนอน หลังที่ ราคา 443,000 บาท บ้านพักภารโรง/32 ชั้นเดียว ทรงจั่วใต้ถุนสูง ราคา 12,000 บาท
ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปา แบบ 9/9 สูง เมตร ราคา 219,000 บาท ถังเก็บน้ำ คสล.ทรงสี่เหลี่ยม แบบ ฝ.20 ราคา 130,000 บาท อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ค ราคา 2,376,750 บาท 
ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียน แบบ คสล. จำนวน ห้อง ราคา 160,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน ห้องเรียน ราคา 1,200,000 บาท
ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ราคา 90,000 บาท
ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 ราคา 3,760,000 บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องสนับนักงาน (งบเหลือจ่าย) ราคา 56,000 บาท ได้รับ งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (งบพัฒนาโรงเรียน) ราคา 50,000 บาทเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ช่วงชั้นที่ ถึงระดับช่วงชั้นที่ 4
1. นายสิน ปะพาวะนัง บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามบริจาคที่ดิน จำนวน งาน 87 ตารางวา
2. นางสม แสงโทโพธิ์ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามบริจาคที่ดิน จำนวน งาน 40 ตารางวา
3. นายสัน ชิณศรี บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามบริจาคที่ดิน จำนวน งาน 87 ตารางวา
4. นายสุด ชาววาปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามบริจาคที่ดิน จำนวน 14 ไร่ งาน 26 ตารางวา
5. ที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกย่านาง ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 17 ไร่ งาน 54 ตารางวา
ปีงบประมาณ 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย คสล. ทรงจั่ว แบบ 6/27 ราคา180,000 บาท ส้วมนักเรียนหญิง คสล. ทรงจั่ว แบบ 6/27 ราคา 180,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ใต้ถุนสูงทรงจั่ว จำนวน ห้องเรียน ราคา 4,000,000 บาท อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข ใต้ถุนเตี้ยทรงจั่ว จำนวน 5 ห้องเรียน ราคา 3,961,250 บาท อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ค ราคา 2,376,750 บาท สนามบาสเกตบอล ราคา 70,000 บาท ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน ถัง ราคา 202,000 บาท บ้านพักครู แบบ 205/26 จำนวน ห้องนอน หลังที่ ราคา 443,000 บาท บ้านพักครู แบบ 205/26 จำนวน ห้องนอน หลังที่ ราคา 443,000 บาท บ้านพักภารโรง/32 ชั้นเดียว ทรงจั่วใต้ถุนสูง ราคา 12,000 บาท
ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปา แบบ 9/9 สูง เมตร ราคา 219,000 บาท ถังเก็บน้ำ คสล.ทรงสี่เหลี่ยม แบบ ฝ.20 ราคา 130,000 บาท อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ค ราคา 2,376,750 บาท 
ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียน แบบ คสล. จำนวน ห้อง ราคา 160,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน ห้องเรียน ราคา 1,200,000 บาท
ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ราคา 90,000 บาท
ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 ราคา 3,760,000 บาท ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องสนับนักงาน (งบเหลือจ่าย) ราคา 56,000 บาท ได้รับ งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (งบพัฒนาโรงเรียน) ราคา 50,000 บาทเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ช่วงชั้นที่ ถึงระดับช่วงชั้นที่ 4
 
           ปี 2548-2555  นางกรรณิการ์ ม่วงเขียว ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 7 กันยายน 2550 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
     ปัจจุบันนางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ที่ตั้งโรงเรียนงัวบาวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม ตำบลงัวบา  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
มีเขตพื้นที่บริการ 19 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านงัวบาหมู่ที่ 1 2,3 
บ้านสระแก้วหมู่ที่ 4,16 
บ้านหนองแวงต้อนหมู่ที่ 
บ้านโคกไร่น้อยหมู่ที่ 
บ้านโคกไร่ใหญ่หมู่ที่ 
บ้านหนองคูหมู่ที่ 
บ้านหนองหว้าหมู่ที่ 9,11,13,15 
บ้านโนนหน่องหมู่ที่ 
บ้านโนนทันหมู่ที่ 12 
บ้านคูขาดหมู่ที่ 14 
บ้านโคกไร่พัฒนาหมู่ที่ 17 
บ้านสระแก้วใต้หมู่ที่ 18 
บ้านสันติภาพพัฒนาหมู่ที่ 19