วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

คติพจน์โรงเรียน

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรมปรัชญาของโรงเรียน

สิกขา   สมปุณณ   ชีวิตา

การศึกษานำมาซึ่งความสมบูรณ์แห่งชีวิต