พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                  วิสัยทัศน์โรงเรียน  (Vision)

ภายในปี 2553  โรงเรียนงัวบาวิทยาคมจะ  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น
                   

   พันธกิจ  (Mission)

1. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์โดยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดสภาพแวดล้อม  สื่อ เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. จัดการศึกษาศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
5. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
6. บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ

                    เป้าหมาย  (Goal)

1. จัดทำสาระการเรียนรู้บูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   ร้อยละ  80
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ  90
4. ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ร้อยละ  80
5.นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีพัฒนาการตามศักยภาพ
6. ครูเป็นครูมืออาชีพ  ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ร้อยละ  100
7.ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ร้อยละ  80
8. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง