หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประตำบลงัวบา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖