ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่6

โดยแบ่งออกได้ดังนี้้ 


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ชาย  75 คน   หญิง  79  คน     รวม  144  คน
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ชาย  60 คน   หญิง 71  คน       รวม  131 คน
 
รวมทั้งสิ้น  นักเรียนชาย 135 คน  นักเรียนหญิง  140  คน   รวมทั้งหมด  275 คน