คณะผู้บริหาร

นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนิลุบล ภูมิพัชรไชยวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอารีย์ ไปนา
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ