งัวบา วิทยาคม

NGUABAWITTAYAKHOM SCHOOL

วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) ก้าวล้ำศตวรรษที่ ๒๑”

เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

“ศิลปะดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว”

อัตลักษณ์ของนักเรียน

“คุณธรรม จริยธรรม นำปัญญา”

คำขวัญ

“สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”

ปรัชญาโรงเรียน

สิกขา สมปุณณ ชีวิตา “การศึกษานำมาซึ่งความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - เหลือง

ฟ้า หมายถึง ความสุขุม รอบคอบ

เหลือง หมายถึง ความสว่างไสว นำทางชีวิต

ตราประจำโรงเรียน

มีสัญลักษณ์ “เป็นรูปครึ่งวงกลม ปลายเป็นดอกบัว วงนอก ซ้อนด้วยหนังสือวางบน รวงข้าวมีอักษร "ง.ว." อยู่ตรงใจกลาง หุ้มรอบๆ ด้วยดอกดาวเรือง”

อักษรย่อของโรงเรียน

ง.ว.

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกดาวเรือง


ฝ่ายบริหาร

รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หลักสูตร ปีการศึกษา 2564ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป

แจ้งนักเรียน

ประวัติโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

 • โรงเรียนงัวบาวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2534 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม และมีนายพิศิษฐ์ วรรณศรี เป็นผู้ประสานงานสาขา

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน ว่า “โรงเรียนงัวบาวิทยาคม”

 • ปี พ.ศ. 2548 – 2555 นางกรรณิการ์ ม่วงเขียว ได้ย้ายมารงตาแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ในวันที่ 7 กันยายน 2550 โรงเรียนได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

 • ปัจจุบัน นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ที่ตั้ง โรงเรียนงัวบาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120

 • โรงเรียนงัวบาวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.1 – ม.6


 • รางวัลของนักเรียน

   แข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

  • ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับ ม.ต้น
  • ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับ ม.ปลาย
  • ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ระดับ ม.ต้น
  • ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัวระดับ ม.ปลาย
  • ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น
  • ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมระดับ ม.ต้น
  • ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงประสานเสียงระดับ ม.ปลาย
  • แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562

  • -ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันร้องเพลงประสานเสียงระดับ ม.ปลาย