ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ์ วรรณศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ์ วรรณศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ์ วรรณศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิการ์ ม่วงเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 – ก.ย.2555
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : รองผอ.รักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ต.ค. 2555- พ.ย. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 – ปัจจุบัน