งัวบา วิทยาคม

NGUABAWITTAYAKHOM SCHOOL

ฝ่ายวิชาการ

สารสนเทศ

ผลงานของครู

ครูประจำชั้น

ฝ่ายปกครอง


กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รก.รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


ฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กลุ่มอำนวยการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ


ฝ่ายบริการ

หัวหน้าฝ่ายบริการ

นักการภารโรง

นายพัฒน์ ประสมศรี

นายสมรส โนศรี

พนักงานขับรถ

นายวิไนย์ ฉัตรศรี


สารสนเทศ

ข้อมูลบุคลากร

ตารางแสดงจำนวนครู ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

พฤษภาคม 2564

ข้อมูลนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ตามระดับชั้น จำแนกตามอายุ

พฤษภาคม 2564

ครูประจำชั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลงานของครู

Apart from being a web developer, I enjoy most of my time being outdoors. In the winter, I am an avid skier and novice ice climber. During the warmer months here in Colorado, I enjoy mountain biking, free climbing, and kayaking.

When forced indoors, I follow a number of sci-fi and fantasy genre movies and television shows, I am an aspiring chef, and I spend a large amount of my free time exploring the latest technology advancements in the front-end web development world.


รางวัลของคุณครู