กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาพร บัวบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวทิพย์ภาภรณ์ ชัยหงส์ษา
ครู คศ.3

นางสาวจินดารัตน์ ปุญยสาร
ครู คศ.3