บุคลากรสนับสนุนการสอนฯ

นางสาวเพ็ญนภา มีมูล
พัสดุการเงิน

นางสาวอภิญญา มาปะเต
พัสดุการเงิน

นายพัฒน์ ประสมศรี
พนักงานบริการ

นายสงวน ปักเขตานัง
พนักงานบริการอัดสำเนา

นายสมรส โนศรี