บุคลากรสนับสนุนการสอนฯ

นางสาวอภิญญา มาปะเต
พัสดุการเงิน

นายพัฒน์ ประสมศรี
พนักงานบริการ

นายวินัย ฉัตรศรี
พนักงานบริการอัดสำเนา

นายสมรส โนศรี
หัวหน้าหมวดสถานที่