กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปราณี บุญมาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอณุวัฒน์ ปักกะสาตัง
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา นามเต
ครูผู้ช่วย