กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจันทรัสม์ บุบผา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายรังสิต โสภานิช
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ บุตรพรม
ครู คศ.1

นางสาวรัตนาภรณ์ หารพรม
ครู คศ.1