กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิตต์ลัดดา ภิบาลจอมมี
ครู คศ.3

นางสาวสุดที มูลกันยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ