กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัฐกร ไชยวงษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอารีย์ ไปนา
ครู คศ.3

นายวิระยุทธ ปะการะโน
ผู้ช่วยครู