กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัชญ์พิสิษฐ์ สาระลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธ ปะวันนา
ครูผู้ช่วย

นายชลประคัลภ์ เรืองเดช
ครูผู้ช่วย