กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายรุ่ง หาโกสีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิชิต คะอังกุ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายยุรนันท์ มะโพธิ์ศรี
ผู้ช่วยครู