กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรุ่ง หาโกสีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิชิต คะอังกุ
ผู้ช่วยครู

นายยุรนันท์ มะโพธิ์ศรี
ผู้ช่วยครู