กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรุ่ง หาโกสีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนภาทิพย์ จ้อยนุแสง
ผู้ช่วยครู

นายยุรนันท์ มะโพธิ์ศรี
ผู้ช่วยครู