กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุมารินทร์ ไลออน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรชยา สืบสุนทร
ครู คศ.2

นางสาวขนิษฐา นาชัยเงิน
ผู้ช่วยครู

Arbel Mukete
ครูชาวต่างชาติ