กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุมารินทร์ ไลออน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรชยา สืบสุนทร
ครู คศ.2

Arbel Mukete
ครูชาวต่างชาติ