คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจมาศ แก้วศรัทธา
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราวรรณ วรรณวงษา
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ สุทธิประภา
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณิภา ปะเททันตา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี ภูดวงตา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิตติยา นิลศิริ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ อะโน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนราภรณ์ เบญจะมาศ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤษติยาภรณ์ ถาบุญศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัสสรา บุบผาลา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิตรา ผาพรม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจาริยา เกตมาลา
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรกิจ ปักสังคะเนย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรารถนา เทศสิงห์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิวัฒน์ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวรชัย ปักสังคะเนย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพร พัดเพ็ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายปิติกร นุเสน
ตำแหน่ง : ฝ่่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติยาภรณ์ ทบง่อม
ตำแหน่ง : ฝ่่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐนารถ นามมนตรี
ตำแหน่ง : ฝ่่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ ดีโท
ตำแหน่ง : ฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรุติ ดงขันตี
ตำแหน่ง : ฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุมาศ ปักสังคะณ์ย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ สาสีดา
ตำแหน่ง : ฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภนุช พิพัฒน์ภานุวิทยา
ตำแหน่ง : ฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำฝน มนุษย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาเเละนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกมลวงษ์ ศรีสาระ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาเเละนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณพงษ์ ศรีสาระ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาเเละนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย นิสีดา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาเเละนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรพงษ์ ผาแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาเเละนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิกร แก้วรัมย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาเเละนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรรณ พุ่มศิริ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพล ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย ชาวสวน
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐพงษ์ ตะโน
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญฤดี พลศรีราช
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี ชาภิรมย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม.6/2