ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,11:18  อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง   รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคม

           ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ผู้วิจัย     เพ็ญศรี  จันทร์พาหิรกิจ

สถานที่   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

ปีที่วิจัย   2559

 

บทคัดย่อ

 

           รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยกระบวนการวิจัย          เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคม 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคมด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคมด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 1) ครูโรงเรียน         งัวบาวิทยาคม จำนวน 24 คน ปีการศึกษา 2559 2) นักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 จำนวน 320 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน 4) ผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย 1) แบบสอบถามสภาพและปัญหาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ จำนวน 4 ฉบับ 2) แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 3) คู่มือประกอบ การดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 4) แบบสอบถามความเหมาะสมของคู่มือ การดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ  จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ฉบับ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.32 KB
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,11:18   อ่าน 89 ครั้ง