ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,11:20  อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม

               ด้วยประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน

ผู้ศึกษา       เพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ

สถานที่       โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

ปีที่ศึกษา     2558

 

บทคัดย่อ

 

           การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ด้วยประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม 2) เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม ตำบล งัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558 จำนวน 70 คน (นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหา          การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ 2) แบบสังเกต         3) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,11:20   อ่าน 84 ครั้ง